Verejné informácie
 • Harmonogram výziev na rok 2019 - PRV  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie.
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.2  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.5 (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 2.1.1. Podpora na obnovu a zachovanie prírodného prostredia a vodných plôch

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190T993 (pdf)
  Predmetom Zmluvy o NFP je podpora na prevádzkové náklady a oživenie (animácia). Dôležitým cieľom animačných aktivít je informovanie potenciálnych záujemcov o možnosti zapojenia sa do spolupráce CLLD formou realizácie projektov zameraných na rozvoj miestnej výroby, služieb alebo zlepšenia úrovne drobnej infraštruktúry. Realizáciou animačných aktivít MAS zabezpečí financovanie propagácie stratégie a informovanosť o území MAS Dolné Považie, organizovanie seminárov, školení, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov.
 • Výzva pre obce MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/7.2/2)  (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
 • Výzva pre občianske združenia MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/7.5/2 (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
 • Pozvánka na konferenciu SMART Vidiek  (pdf)
  V mene Nitrianskeho samopsprávneho kraja vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu s názvom „Smart vidiek“, ktorá sa bude konať pod záštitou doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 24. októbra 2019 (t. j. štvrtok) od 9:15 hod. v priestoroch Agrokomplexu š. p. (pavilón K) v Nitre.
 • Dodatok č. 1 – IROP-D1-302051Q577-511-23 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q577-511-23 (pdf)
  Zverejením v CRZ dňa 17.10.2019 nadobudla účinnosť Dodatok č. 1 – IROP-D1-302051Q577-511-23 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q577-511-23 zo dňa 16.04.2019.

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk