Verejné informácie
 • Pozvánka na konferenciu SMART Vidiek  (pdf)
  V mene Nitrianskeho samopsprávneho kraja vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu s názvom „Smart vidiek“, ktorá sa bude konať pod záštitou doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 24. októbra 2019 (t. j. štvrtok) od 9:15 hod. v priestoroch Agrokomplexu š. p. (pavilón K) v Nitre.
 • Výzva pre obce MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/7.2/2)  (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
 • Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja získaná pre rozvoj nášho región!  ()
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport získala dotáciu vo výške 32 239,20 € z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 9/2018.
 • Výzva pre občianske združenia MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/7.5/2 (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
 • Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190T993 (pdf)
  Predmetom Zmluvy o NFP je podpora na prevádzkové náklady a oživenie (animácia). Dôležitým cieľom animačných aktivít je informovanie potenciálnych záujemcov o možnosti zapojenia sa do spolupráce CLLD formou realizácie projektov zameraných na rozvoj miestnej výroby, služieb alebo zlepšenia úrovne drobnej infraštruktúry. Realizáciou animačných aktivít MAS zabezpečí financovanie propagácie stratégie a informovanosť o území MAS Dolné Považie, organizovanie seminárov, školení, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov.
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.2  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q577-511-23 (pdf)
  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dolné Považie spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity.
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.5 (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 2.1.1. Podpora na obnovu a zachovanie prírodného prostredia a vodných plôch

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • Harmonogram výziev na rok 2019 - PRV  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie.

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk