Verejné informácie
 • Predĺženie termínu na predkldanie projektov - Výzva MAS_096/4.1 (pdf)
  Vzhľadom na vzniknutú situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19, predlžuje sa Výzva MAS_096/4.1 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov do 30.05.2020.
 • Usmerenie PPA - COVID 19 (pdf)
  Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.
 • Výzva 05 na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 4.1. – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie na rok 2020 z Programu rozvoja vidieka  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=d31088b9-5329-4f96-b2e4-991cac212ff1

  a "Harmonogram výziev Dolné Považie 6.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na:
  https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b14f39c9-2357-4474-be3f-55f666f0a788
 • Usmernenia PPA pre prijímateľov - COVID 19  (pdf)
  PPA vydala dňa 09.04.2020 Usmernenia pre prijímateľov z PRV 2014 – 2020 v dobe trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v SR v súvislosti s pandémiou COVID -19, ktorí majú povinnosť podať záverečnú žiadosť o platbu tiež ktorí majú povinnosť predložiť PPA doklady z verejného obstarávania/obstarávania (VO/O).
 • Výzva pre poľnohospodárov MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/4.1) - aktualizácia č.2 (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q577-511-23 (pdf)
  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dolné Považie spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity.
 • Zmena prílohy č. 13B - kritériá ekonomickej životaschopnosti  (rar)
  Touto cestou oznamujeme záujemcom, že v prípade výzvy pre poľnohospodárov MAS_096/4.1 došlo k zmene povinných príloh. Zmenil sa formulár (jedná sa o len technickú zmenu) prílohy č. 13B - kritériá ekonomickej životaschopnosti.
 • Dodatok č. 1 – IROP-D1-302051Q577-511-23 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q577-511-23 (pdf)
  Zverejením v CRZ dňa 17.10.2019 nadobudla účinnosť Dodatok č. 1 – IROP-D1-302051Q577-511-23 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q577-511-23 zo dňa 16.04.2019.
 • Pozvánka na konferenciu SMART Vidiek  (pdf)
  V mene Nitrianskeho samopsprávneho kraja vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu s názvom „Smart vidiek“, ktorá sa bude konať pod záštitou doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 24. októbra 2019 (t. j. štvrtok) od 9:15 hod. v priestoroch Agrokomplexu š. p. (pavilón K) v Nitre.

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk