Verejné informácie
 • Výzva 06 na výber odborných hodnotiteľov - podopatrenie 7.4  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 2.2.3. Podpora obnovy / zachovanie tradícií a tradičnej produkcie

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
  vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
 • Zmluva s NSK o poskytnutí dotácie  (pdf)
  Zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade s platným VZN č. 2/207 o poskytnutí dotácií z rozpočtu NSK - Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č.9/2018.
 • Usmerenie PPA - COVID 19 (pdf)
  Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.
 • Výzva 05 na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 4.1. – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.2 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.2 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=1722686d-28ed-4c9b-8f16-8da6b801f959
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051AA09-511-51 (pdf)
  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dolné Považie spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity.
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie na rok 2020 z Programu rozvoja vidieka  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=d31088b9-5329-4f96-b2e4-991cac212ff1

  a "Harmonogram výziev Dolné Považie 6.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na:
  https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b14f39c9-2357-4474-be3f-55f666f0a788
 • Usmernenia PPA pre prijímateľov - COVID 19  (pdf)
  PPA vydala dňa 09.04.2020 Usmernenia pre prijímateľov z PRV 2014 – 2020 v dobe trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v SR v súvislosti s pandémiou COVID -19, ktorí majú povinnosť podať záverečnú žiadosť o platbu tiež ktorí majú povinnosť predložiť PPA doklady z verejného obstarávania/obstarávania (VO/O).
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.5 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.5 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=869b3959-02b6-4ee9-8539-467f308f4095
 • Výzva pre poľnohospodárov MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/4.1) - aktualizácia č.2 (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk