Verejné informácie
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051AA09-511-51 (pdf)
  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dolné Považie spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity.
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.5 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.5 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=869b3959-02b6-4ee9-8539-467f308f4095
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.2 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.2 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=1722686d-28ed-4c9b-8f16-8da6b801f959
 • Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja získaná pre rozvoj nášho región!  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport získala dotáciu vo výške 32 239,20 € z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 9/2018.
 • Usmerenie PPA - COVID 19 (pdf)
  Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.
 • Zmluva s NSK o poskytnutí dotácie  (pdf)
  Zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade s platným VZN č. 2/207 o poskytnutí dotácií z rozpočtu NSK - Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č.9/2018.
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie na rok 2020 z Programu rozvoja vidieka  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=d31088b9-5329-4f96-b2e4-991cac212ff1

  a "Harmonogram výziev Dolné Považie 6.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na:
  https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b14f39c9-2357-4474-be3f-55f666f0a788
 • Výzva 06 na výber odborných hodnotiteľov - podopatrenie 7.4  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 2.2.3. Podpora obnovy / zachovanie tradícií a tradičnej produkcie

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
  vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk