Verejné informácie
 • Zmena prílohy č. 13B - kritériá ekonomickej životaschopnosti  (rar)
  Touto cestou oznamujeme záujemcom, že v prípade výzvy pre poľnohospodárov MAS_096/4.1 došlo k zmene povinných príloh. Zmenil sa formulár (jedná sa o len technickú zmenu) prílohy č. 13B - kritériá ekonomickej životaschopnosti.
 • Usmernenia PPA pre prijímateľov - COVID 19  (pdf)
  PPA vydala dňa 09.04.2020 Usmernenia pre prijímateľov z PRV 2014 – 2020 v dobe trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v SR v súvislosti s pandémiou COVID -19, ktorí majú povinnosť podať záverečnú žiadosť o platbu tiež ktorí majú povinnosť predložiť PPA doklady z verejného obstarávania/obstarávania (VO/O).
 • Výzva 05 na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 4.1. – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk