Obec Selice 
Selice

Obec leží v Podunajskej nížine, na nízkom žavobrežnom piesočnatom vale Váhu. Chotár je okrem lužných lesíkov pri Váhu nivnou odlesnenou rovinou, s nivnými a lužnými pôdami. Súčasou Selíc je od roku 1946 aj Šók, pôvodne samostatná dedina. Prvá písomná zmienka o časti dnešnej obce je v listine až z roku 1078, kde sa vtedajšia usadlos uvádza pod maďarským názvom Szelőcz a nemeckým názvom Seleuch. Usadlos patrila do vlastníctva uhorského panovníka a koncom 11. stor., za panovania kráža Ladislava I., do vlastníctva Pannónhalmského opátstva. V 16. storočí ju vlastnili Csúzyovci, v 18. a 19. stor. Hunyadyovci, Károlyovci, Majthényiovci, Rudnayovci. Obec v 16. stor. zničili Turci. V roku 1757 sa ako osada Selíc spomína niekdajšia samostatná obec Báb. V roku 1616 sa delila na Vežký a Malý Báb. V roku 1715 ju tvorilo 38 domácností a v jej chotári boli vinice. V rastlinnej výrobe sa zameriava na pestovanie obilnín a kukurice na báze ich netradičnej bezorebnej sejby. V živočíšnej výrobe uplatňuje moderné metódy spriemyselnenej vežkovýroby – zameriava sa na chov ošípaných, v chove hovädzieho dobytka dosahuje vysokú dojivos pri výrobe mlieka, resp, venuje sa hydinárskej výrobe na báze odchovu bažantov a divých moriek. Na báze pridruženej požnohospodárskej výroby a výkupu plodín sa rozvíjalo aj pestovanie zeleniny a ovocia. Obec mala vypracovaný smerný územný plán spracovaný v roku 1971, ktorý čiastočne urbanisticky usmernil výstavbu v obci, najmä rozsiahlejšiu výstavbu rodinných domov. Z nových budov a zariadení spoločenského významu postavili budovu obecného úradu, budovu novej miestnej školy, materských škôl, ako aj zdravotné stredisko. Plynofikáciu obce ukončili koncom 90-tych rokov 20. stor.

Kontakty:
Obec Selice Tel.: 031 / 77 92 202, 77 92 317
Sovjetskej armády č. 1131 E – mail: obecselice@salamon.sk
925 72 Selice Webová stránka: www.selice.eu

Starosta: Igor Mandák

Sókszelőce

Sókszelőce község a Kisalföldön található a Vág bal partján. A települést 1078-ban "Seleuch" alakban említik először. 1317-ben "Zelechen", 1323-ban "Seleuch" alakban szerepel a forrásokban. Királyi birtok volt, majd a 11. század végén a pannonhalmi bencés apátság birtoka lett. 1317-ben az Apponyi, Mérey és Vécsey családok, a 16. Században a Csúzy család, a 18-19. században a Hunyady, Károlyi, Majthényi és Rudnay családok voltak a birtokosai. A 16. században elpusztította a török.1757-ben a település, Báb községként szerepelt. 1616-ban Nagy és Kis Bábra osztódott. 1715-ben a községben 38 háztartás alkotta, határain szőlőültetvények voltak. A növénytermesztésben a gabona és a kukoricatermelésre összpontosítanak. Az állattenyésztésben modern módszereket alkalmaznak, nagyszabású iparosítás – sertés, szarvasmarha-tenyésztés, fácán és a vadon élő pulyka nevelése. Ennek alapján a mezőgazdaságban fejlődésnek indult a zöldség és gyümölcstermelés.
A falu 1971-ben fejlesztési tervet dolgozott ki, mely részben irányította a község kiépítését, különösen a családi házak építésében. Az új társadalmi jelentőségű épületek és létesítmények között helyet kapott a községi hivatal épülete, a helyi iskolák, óvodák és az egészségügyi központ. A földgáz bevezetése a 90-es években, a 20. században fejeződött be.

Elérhetőségek:
Sókszelőce község Telefon.: 031 / 77 92 202, 77 92 317
Sovjetkej armády č. 1131 E – mail: obecselice@salamon.sk
925 72 Selice Web: www.selice.eu

Polgármester: Mandák Igor
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk