O MAS DOLNÉ POVAŽIE

Miestna akčná skupina Csángó ako občianske združenie vznikla registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 19.01.2012. Prijatím ďalších obcí v roku 2015 sa rozšírila členská základňa združenia, ktoré sa zároveň premenovala na MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport. Našimi členmi okrem 9 samospráv (Diakovce, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Neded, Selice, Tešedíkovo, Tvrdošovce, Vlčany, Žihárec) sú aj občianske združenia, jednotliví obyvatelia a podnikatelia z nášho vidieckeho územia. Celkovo má 34 členov. Hlavným cieľom fungovania MAS Dolné Považie je zvýšiť kvalitu života obyvateľov členských obcí. Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MAS na Slovensku. Celkový počet obyvateľov územia MAS je 24 810 obyvateľov (stav k 31. 12. 2014). Celková hustota obyvateľstva celého územia MAS je 97,53 obyv./km2.

1.) Ciele činnosti

  • Cieľom činnosti MAS Dolné Považie je podpora zvýšenia kvality života obyvateľov žijúcich na území mikroregiónu MAS Dolné Považie prostredníctvom implementácie Stratégie CLLD. Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka. Stratégia CLLD ako strednodobí plán rozvoja územia zakladá na využívaní miestneho a regionálneho rozvojového potenciálu a vytyčuje základné smery budúceho rozvoja. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu života ľudí, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast založený na miestnych potrebách.

2.) Predmet činnosti

  • príprava, aktualizácia a realizácia Stratégie CLLD,
  • zabezpečenie administrácie pri implementovaní Stratégie CLLD pomocou Programu rozvoja vidieka (PRV),
  • príprava a realizácia rozvojových programov a projektov v zmysle Stratégie CLLD,
  • spolupráca s domácimi a zahraničnými subjektmi podieľajúcim sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja.
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk