Verejné informácie
 • Dobré svetlo! - databáza fotografií o regióne MAS Dolné Považie (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport v spolupráci s fotoklubom Terra Wag so sídlom v Šali realizovala projekt s názvom "Dobré svetlo! - Databáza umeleckých fotografií o regióne MAS Dolné Považie", v rámci kotrého sa vyhotovila databáza fotografií o regióne MAS Dolné Považie.

  Vybrané fotky z databázy si môžete pozrieť v časti "Fotogaléria"

  Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 • ÚSMEV - rozvoj živej kultúry, tradícií a rozvoj kultúrneho dedičstva v detských táboroch na území MAS Dolné Považie (pdf)
  Pozvánka na letné tábory, ktoré organizuje MAS Dolné Považie v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku - Cirkevný zbor Diakovce, Szlovákia Református Keresztény - Egyház Deáki Egyházközség, CSEMADOK – miestna organizácia Žihárec a OZ Pro Traditione

  Podujatia sa realizujú s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

  Srdečne vás pozývame!
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 (Nástroj 1 LEADER NSK)  (pdf)
  Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 (Nástroj 1 LEADER NSK)

  Dátum podpisu: Dátum zverejnenia: Účinnosť od:
  09.08.2022 12.08.2022 12.08.2022

 • Harmonogram výziev 7.4 - verzia 3 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.4 – verzia 3". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b3e74448-a80e-47b2-b8e7-104ae1a279d5
 • Prvé výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu boli vyhlásené! (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlásila v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie prvé výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na nasledovné Aktivity:

  Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
  Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
  Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
  Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

  Výzvy nájdete v sekcii našej webstránky: "Projektové výzvy"
 • Indikatívny harmonogram výziev IROP - 2021 (pdf)
  Indikatívny harmonogram výziev IROP pre žiadateľov o príspevok na rok 2021 bol dňa 15.03.2021 zverejnený na webstránke MPSR https://www.mpsr.sk/miestna-akcna-skupina-dolne-povazie-also-vagmente-helyi-akciocsoport-indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2021/---16478
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Stratégia územia CLLD MAS Dolné Považie č.IROP-Z-302051Y119-511/512-28  (pdf)
  Financovanie implementácie stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou Stratégiou CLLD MAS Dolné Považie. Cieľom stratégie CLLD MAS, ktorá vytyčuje základné smery budúceho vývoja územia je zvýšiť kvalitu života ľudí, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast založený na miestnych potrebách. Cieľom projektu je zabezpečiť realizáciu rozvojových aktivít potrebných k účinnej implementácii Stratégie, realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov pre žiadateľov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.
 • Harmonogram výziev Dolné Považie 4.1 – verzia 3 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 4.1 – verzia 3". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=3f989287-7a3e-4047-9fac-0ed7f98b3b9b
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051AA09-511-51 (pdf)
  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dolné Považie spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity.
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.5 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.5 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=869b3959-02b6-4ee9-8539-467f308f4095

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk