Obec Vlčany 
VLČANY

Obec Vlčany sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej roviny, ktorá je nižšou časou Podunajskej nížiny, na pravom brehu rieky Váh. Obec má cca 3 400 obyvatežov a rozprestiera sa na území 3976 ha v nadmorskej výške 112 m. História obce siaha podža zachovaných archívnych dokladov až do 12. storočia, kedy už boli Vlčany preukázatežne osídlené. Prvá písomná správa o obci VILLA FORCAS sa zachovala v listine z r. 1113. Na podnet zemepána Józsefa Károlyiho boli v r. 1794 Vlčany povýšené na mestečko a cisár
František I. povolil konanie 4 výročných jarmokov, čo tiež prispelo k hospodárskemu rozmachu mestečka. Podža súpisu z r. 1846 žilo vo Vlčanoch vyše 400 príslušníkov šžachty. K najvýznamnejším zemepánom pôsobiacim na území obce patril rod Károlyiovcov. Podža sčítania žudu v r. 1900 mala obec až 5290 obyvatežov.
V minulosti sa na meandri starého koryta Váhu vyskytovalo 12 vodných mlynov, ktoré boli v r. 1924 nahradené parným mlynom. Budova tohoto mlyna, dnes už nefunkčného, sa zachovala dodnes a je zaradená do zoznamu kultúrnych pamiatok obce. Ďalšie kultúrne pamiatky, ktoré môžete na území obce vidie sú rímskokatolícky kostol z roku 1808, kostol reformovanej cirkvi z roku 1783, budova obecného úradu z roku 1895 a budova prvej žudovej školy reformovanej cirkvi z roku 1932. Za zmienku stojí aj pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú v parku na námestí obce.
Od roku 1909 prechádzala obcou železnica, po ktorej premáva vlak na dieselový pohon zvaný „Čángó“.
Návštevníka obce určite očarí nádherná scenéria lužných lesov pozdĺž koryta rieky Váh ako aj pôvodná biocenóza mŕtveho ramena rieky Váh, ktorá je vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku. Dobre sa tu darí drobnej požovnej zveri, ktorej sa u nás každoročne odloví a odchytí najviac na celom Slovensku.
Vežkej popularite sa teší tradičný „Jesenný vlčiansky jarmok“. Koná sa vždy v prvú októbrovú sobotu a nedežu, a sú na ňom srdečne vítaní návštevníci zo širokého a blízkeho okolia.

KONTAKTY

Obecný úrad Vlčany – Farkasd
Vlčany č. 944
925 84 Vlčany

Telefón: 031/7794 201/247
Mobil: 0915/741 138
E-mail: obecvlcany@stonline.sk

Starosta: Ing. János Restár
Telefón: 031/779 4247
Mobil: 0918/460 859
E-mail: starosta@obecvlcany.sk
Webová stránka obce: www.obecvlcany.sk


FARKASD

Farkasd község a Duna menti síkságon terül el a Vág és a Kis Duna közelében. Lakosainak száma több mint 3400 területe 3976 hektár, tengerszint feletti magassága 112 m. A falu története a fennmaradt levéltári iratok alapján a XII. század elejétől követhető. Egy 1113-ból származó feljegyzés VILLA (falu) FORCAS néven tesz róla említést. Farkasd jogi helyzete 1794-ben változott meg, amikor Károlyi József közbenjárására I. Ferenc császár mezővárosi rangra emelte, s évi 4 alkalommal vásártartást is engedélyezett. Egy 1864-es összeírás szerint Farkasdon 400 nemes lakott. A falu legjelentősebb földesurai közé a Károlyiak tartoztak. Az 1900-as népszámlálás szerint Farkasdon 5290 ember élt.
A Vág folyó farkasdi szakaszán 12 vízimalom működött, amelyeket 1924-ben a ma már a falu kulturális emlékei között számon tartott gőzmalom váltott fel. A falu további emlékei az 1783-ból származó református és az 1808-ban épült katolikus templom, továbbá a községi hivatal épülete 1895-ből, valamint az első református iskola 1932-ből. Említésre méltók még az I. és a II. világháború áldozatainak tiszteletére állított emlékművek a faluközpont parkjában.
A községnek 1909 óta volt vasútja. Az egykor nagy jelentőséggel bíró – Negyed, Farkasd, Zsigárd, Pered, Deáki és Vágsellye között közlekedő – rendszeres járat amelyet ezen a vidéken mindenki csak „Csángó“-nak hívott, a gépkocsiforgalom fejlődése nyomán sajnos ma már megszűnt.
Az idelátogatót biztosan elbűvöli a Vág partján található ártéri erdők gyönyörű látványa és a romantikus környék, valamint a Vág holt ága és a mai Barkát, amelyeket védett természeti emlékké nyilvánítottak. A falu határában kedvező feltételek vannak a vadászatra. Szlovákiai viszonylatban Farkasdon ejtik el a legtöbb apróvadat.
Nagy népszerűségnek örvend az évente október első szombatján és vasárnapján megrendezésre kerülő „Őszi Farkasdi Vásár“, amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

ELÉRHETŐSÉGEK

Községi Hivatal Farkasd - Vlčany
Vlčany - Farkasd č. 944
925 84 Vlčany - Farkasd

Telefon: 031/7794 201/247
Mobil: 0915/741 138
E-mail: obecvlcany@stonline.sk

Polgármester: Ing. Restár János
Telefon: 031/779 4247
Mobil: 0918/460 859
E-mail: starosta@obecvlcany.sk

A község weboldalának címe: www.obecvlcany.sk
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk