Nová výzva na predkladanie projektov pre občianske združenia  20.07.2020 
Nová výzva na predkladanie projektov pre občianske združenia - revitalizácia prírodného prostredia, vodných tokov, vytvorenie turistických, náučných chodníkov osadenie drobnej architektúry
MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia: 20.7.2020
Dátum uzavretia: 13.10.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 21 978,50 €
za zdroj ŠR: 7 326,16 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Dolné Považie

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=3e1981a5-8492-4be0-a31b-74f56350c2be

Výzvu na stiahnutie nájdete v časti "Projektové výzvy"
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk