Verejné informácie
 • Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190T993 (pdf)
  Predmetom Zmluvy o NFP je podpora na prevádzkové náklady a oživenie (animácia). Dôležitým cieľom animačných aktivít je informovanie potenciálnych záujemcov o možnosti zapojenia sa do spolupráce CLLD formou realizácie projektov zameraných na rozvoj miestnej výroby, služieb alebo zlepšenia úrovne drobnej infraštruktúry. Realizáciou animačných aktivít MAS zabezpečí financovanie propagácie stratégie a informovanosť o území MAS Dolné Považie, organizovanie seminárov, školení, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov.
 • Výzva pre obce MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/7.2/2)  (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
 • Výzva pre občianske združenia MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/7.5/2 (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
 • Pozvánka na konferenciu SMART Vidiek  (pdf)
  V mene Nitrianskeho samopsprávneho kraja vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu s názvom „Smart vidiek“, ktorá sa bude konať pod záštitou doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 24. októbra 2019 (t. j. štvrtok) od 9:15 hod. v priestoroch Agrokomplexu š. p. (pavilón K) v Nitre.
 • Dodatok č. 1 – IROP-D1-302051Q577-511-23 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q577-511-23 (pdf)
  Zverejením v CRZ dňa 17.10.2019 nadobudla účinnosť Dodatok č. 1 – IROP-D1-302051Q577-511-23 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q577-511-23 zo dňa 16.04.2019.
 • Výzva pre poľnohospodárov MAS Dolné Považie (Výzva MAS_096/4.1) - aktualizácia č.2 (rar)
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • Predĺženie termínu na predkldanie projektov - Výzva MAS_096/4.1 (pdf)
  Vzhľadom na vzniknutú situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19, predlžuje sa Výzva MAS_096/4.1 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov do 30.05.2020.
 • Zmena prílohy č. 13B - kritériá ekonomickej životaschopnosti  (rar)
  Touto cestou oznamujeme záujemcom, že v prípade výzvy pre poľnohospodárov MAS_096/4.1 došlo k zmene povinných príloh. Zmenil sa formulár (jedná sa o len technickú zmenu) prílohy č. 13B - kritériá ekonomickej životaschopnosti.
 • Usmernenia PPA pre prijímateľov - COVID 19  (pdf)
  PPA vydala dňa 09.04.2020 Usmernenia pre prijímateľov z PRV 2014 – 2020 v dobe trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v SR v súvislosti s pandémiou COVID -19, ktorí majú povinnosť podať záverečnú žiadosť o platbu tiež ktorí majú povinnosť predložiť PPA doklady z verejného obstarávania/obstarávania (VO/O).
 • Výzva 05 na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 1.1.1: Podpora poľnohospodárskeho podnikania

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 4.1. – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk