Verejné informácie
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q577-511-23 (pdf)
  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dolné Považie spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity.
 • Stratégia CLLD MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente HACS schválená PPA dňa 03.04.2019 (pdf)
  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou Stratégiou CLLD MAS Dolné Považie. Cieľom stratégie CLLD MAS, ktorá vytyčuje základné smery budúceho vývoja územia je zvýšiť kvalitu života ľudí, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast založený na miestnych potrebách. Cieľom projektu je zabezpečiť realiáciu rozvojových aktivít potrebných k účinnej implementácii Stratégie, realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov pre žiadateľov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami. Dňa 03.04.2019 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrou schválená aktualizácia Stratégie CLLD MAS Dolné Považie.
 • Harmonogram výziev na rok 2019 - PRV  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie.
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.2  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.5 (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 2.1.1. Podpora na obnovu a zachovanie prírodného prostredia a vodných plôch

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk