Verejné informácie
 • Harmonogram výziev 7.4 - verzia 3 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.4 – verzia 3". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b3e74448-a80e-47b2-b8e7-104ae1a279d5
 • Prvé výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu boli vyhlásené! (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlásila v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie prvé výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na nasledovné Aktivity:

  Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
  Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
  Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
  Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

  Výzvy nájdete v sekcii našej webstránky: "Projektové výzvy"
 • Indikatívny harmonogram výziev IROP - 2021 (pdf)
  Indikatívny harmonogram výziev IROP pre žiadateľov o príspevok na rok 2021 bol dňa 15.03.2021 zverejnený na webstránke MPSR https://www.mpsr.sk/miestna-akcna-skupina-dolne-povazie-also-vagmente-helyi-akciocsoport-indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2021/---16478
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Stratégia územia CLLD MAS Dolné Považie č.IROP-Z-302051Y119-511/512-28  (pdf)
  Financovanie implementácie stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou Stratégiou CLLD MAS Dolné Považie. Cieľom stratégie CLLD MAS, ktorá vytyčuje základné smery budúceho vývoja územia je zvýšiť kvalitu života ľudí, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast založený na miestnych potrebách. Cieľom projektu je zabezpečiť realizáciu rozvojových aktivít potrebných k účinnej implementácii Stratégie, realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov pre žiadateľov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.
 • Harmonogram výziev Dolné Považie 4.1 – verzia 3 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 4.1 – verzia 3". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=3f989287-7a3e-4047-9fac-0ed7f98b3b9b
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051AA09-511-51 (pdf)
  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dolné Považie spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity.
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.5 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.5 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=869b3959-02b6-4ee9-8539-467f308f4095
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.2 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.2 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=1722686d-28ed-4c9b-8f16-8da6b801f959
 • Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja získaná pre rozvoj nášho región!  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport získala dotáciu vo výške 32 239,20 € z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 9/2018.

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk