Obec Krážová nad Váhom 
Krážová nad Váhom

Obec Krážová nad Váhom sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hžadiska územnosprávneho členenia patrí do Nitrianskeho kraja a okresu Šaža. Z hžadiska širších územných vzahov je súčasou Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipež. Obec leží na pravom poriečnom vale rieky Váh, severovýchodne od okresného mesta Šaža vo vzdialenosti približne 3 km smerom na Bratislavu. Reliéf územia je rovinatý s valmi medzi starými ramenami Váhu, nadmorskú výšku má stred obce 121 m a chotár 117 - 121 m. Má nivné a lužné pôdy. Poloha a nížinný charakter územia na ktorom leží sa podiežajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Podunajská nížina, na ktorej sa obec rozprestiera, patrí do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne. Priemerná ročná teplota je 9,8 °C , priemerný ročný úhrn zrážok je 550 – 600 mm a priemerná vlhkos vzduchu je 80 %. Dejiny obce ovplyvňovala rieka Váh. Latinské pomenovanie Vagus znamená blúdiaci, nepokojný, čo značí povahu rieky, ktorá často menila svoje koryto, ovplyvňujúc tým vežkos územia dediny a život žudí žijúcich na tomto území. V 11. – 12. storočí rieka vytvorila ostrovček, ktorý v písomných prameňoch nazývajú terra Wag. Prvá písomná správa sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny pannonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským krážom Štefanom I. Po Moháčskej bitke obec ostala súčasou Maďarského krážovstva. V súpise kláštora pod Znievom z roku 1570 je obec spomenutá ako Kyralfalva. V roku 1918 bola obec pripojená k Československu. Obec sa úradne volala Vágkirážfa, potom od roku 1928 Krážová nad Váhom.

Kontakty:
Obec Krážová nad Váhom Tel.: 031 / 701 48 42
Kážová nad Váhom č. 71 E – mail: obeckralova@stonline.sk
925 91 Krážová nad Váhom Webová stránka: www.kralovanadvahom.sk

Starosta: RNDr. Ferenc Bergendi

Vágkirályfa

Vágkirályfa község Szlovákia délnyugati részén terül el. Közigazgatásilag Nyitra megyébe, a Vágsellyei járásba sorolódik. Tágabb közigazgatási értelemben a Vág – Duna – Ipoly Eurorégió része.
Vágkirályfa község a Vág folyó jobb parti hordalékkúpján, Vágsellye járási székhelytől északkeletre, kb. 3 km távolságban, Pozsony irányában helyezkedik el. Jellemzően síkvidéki földfelszíni formák határozzák meg a Vág folyó hordalékkúpjain. A község középpontja 121 m tengerfeletti magasságban található, a kataszter pedig 117 és 121 m tengerfeletti magasságban terül el. Termőtalajának kialakulása a Vág folyó vertikális mozgásával hozható összefüggésbe. Fekvésének, ill. síkvidéki jellegének köszönhetően Szlovákia legmelegebb és legszárazabb vidékei közé sorolódik. A Dunamenti-alföld, amelyen Vágkirályfa község terül el meleg éghajlati övezetbe sorolandó 50 nyári nappal. Éves átlag hőmérséklet 9,8 °C, éves csapadék átlag 550 – 600 mm. A falu történetének, kialakulásának és fejlődésének meghatározó tényezője a Vág folyó. A folyó latin neve – Vagus – bolyongót, szertebarangolót, csatangolót, nyugtalant jelent, ami arra utal, hogy gyakran változtatta medrét, befolyásolván a falu határait és lakosainak életét. Valamikor a régi időkben – 11. -12. század – a Vág a falu felett, a mai víztározó környékén talán két ágra szakadt, az egyik a mai Deákin, Pereden és Zsigárdon folyt keresztül a másik Vecsét és Vágsellyét érintette. Az így keletkezett szigeten, melynek neve a régi okiratokban terra Wag – „Vág szigete” – terülhetett el a község.

Elérhetoségek:

Vágkirályfa község Telefon.: 031 / 701 48 42
Kážová nad Váhom č. 71 Vágkirályfa E- mail: obeckralovanv@stonline.sk
925 91 Krážová nad Váhom weboldal: www.kralovanadvahom.sk

Polgármester: RNDr. Ferenc Bergendi
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk