Obec Tešedíkovo 
TEŠEDÍKOVO

Tešedíkovo /do r. 1948 Pered/ leží na juhozápadnom Slovensku na území Matúšovej zeme. Obklopené je vodnými tokmi: Váh a Malý Dunaj. Kataster obce susedí s usadlosami: Diakovce, Žihárec, Hetmín, Krážov Brod a Dolné Saliby. Mestá ležiace najbližšie k obci: Šaža /6 km/, Galanta /16 km/ Nitra /34 km/
Prírodné pomery obce vo vežkej miere ovplyvňovali rieky Váh a Malý Dunaj. Časté záplavy spôsobili, že kataster obce bol dlhodobo močaristý. Pôda je tu silne viazaná, s bohato úrodnou čiernou zemou. Z hžadiska lesných porastov je kataster obce jedným z najchudobnejších na okolí. V obci bolo kedysi veža jazier. Dodnes sa z nich zachovali: Emlékkő, Vásártér, Nagytéglások, Telek-tó a Kurcsa. Vermek bolo v sedemdesiatych rokoch nesprávnym konaním zanosené a zriadilo sa tam smetisko. Na mieste jazera Földverem bolo vytvorené pásmo zelene, park a ihrisko. Súčasne predstavujú potenciál pre rozvoj rekreačno-športových aktivít a cestovného ruchu.
Školy a predškolské zariadenia: materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským, základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským /1. a 2. stupeň/, družina.
Inštitúcie v obci: Dom kultúry, knižnica, kultúrno-spoločenské a informačné centrum, dom sociálnych služieb, dom smútku, cintorín, pošta, požiarna zbrojnica.
Tešedíkovo patrí medzi najvýznamnejšie lokality v Matúšovej zemi. Názov obce v podobe Pered sa spomína v súpise majetku Pannonhalmského opátstva vyhotovenom magistrom Albeusom v roku 1237 – 1240. Podobne ako ďalšie obce v regióne, bolo Tešedíkovo pôvodne krážovským majetkom, ktorý obývali krážovskí služobníci. V tejto listine sa názov obce vyskytuje vo forme Purud. Začiatkom 16. storočia čas chotára obce vlastnili grófi zo Svätého Jura a Pezinka, kvôli čomu vznikol vážny spor medzi turčianskym prepošstvom a potomkami svätojurských grófov. Po I. svetovej vojne, ktorá si vyžiadala spomedzi obyvatežov dediny 131 obetí, sa obec stala súčasou novej Československej republiky. Po II. svetovej vojne, najmä v 60-tych rokoch nastal prudký rast hospodárstva. Rozvíjala sa tak požnohospodárska ako aj rastlinná výroba a chov dobytka. Popri tradičnom chove dobytka chovali aj kŕmne husi, ktoré vyvážali aj na export. V 70-tych rokoch bolo postavených viacero verejných budov: základná škola, materská škola, dom sociálnych služieb, lekáreň, dom kultúry, zdravotné strediská, obchodné centrá a nové obytné štvrte.

KONTAKTY

Obecný úrad Tešedíkovo – Pered
Žihárecká 840
925 82 Tešedíkovo

Telefón: 031 77 95 411, 031 77 95 412
Fax: 031 77 95 225
E-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

Starosta: Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
E-mail: starosta@tesedikovo.sk
Webová stránka obce: www.tesedikovo.sk


PERED

A 3764 lakosú Pered község /Tešedíkovo/ Mátyusföld egyik legnagyobb és legfejlettebb települése. Közigazgatásilag a Vágsellyei járáshoz és Nyitra megyéhez tartozik. Kataszterével szomszédos települések: Deáki, Hetmény, Zsigárd, Királyrév és Alsószeli. Legközelebbi városok: Vágsellye /6 km/, Galánta /16 km/, Nyitra /34 km/
A község természeti viszonyait nagyban befolyásolja a Vág és a Kis-Duna folyó. Gyakori áradásuk következtében a község katasztere hosszú időn át mocsaras volt. A termőföldek talajszerkezete erősen kötött, gazdagon termő feketeföld. Az erdőterületek szempontjából a község katasztere az egyik legszegényebb a környéken.
A község belterületén számos tó volt. Közülük a mai napig fennmaradt: az Emlékkő, Vásártér, Nagy-téglások, Telek-tó és a Kurcsa. A hetvenes években helytelen intézkedések következtében betöltötték a Vermeket, ahol szeméttelepet hoztak létre, s az egykori Földverem helyén zöldövezetet, parkot és játszóteret alakítottak ki. A beltéri tavak úgy keletkeztek, hogy területükből nyerték a földet a házak sárfalai, vályogtéglái számára.
Iskola, óvoda: szlovák és magyar tanítási nyelvű óvoda, szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskola /alsó és felső tagozat/, napközi otthon. Intézmények: kultúrház, közösségi központ, könyvtár, szociális otthon, halottasház, tűzoltó szertár, posta, temető.
Pered jelentős mátyusföldi település. Nevének első írásos említésével a Pannonhalmi Apátság Albeus-féle birtokösszeíró oklevelében találkozunk, amely az 1237-1240 közti időszakban készült. A község ebben az időben a többi szomszédos településsel együtt királyi birtok volt, az oklevélben Purud néven szerepel. A 15. - 16. században komoly változások történtek a község életében. A község határában a Szentgyörgyi grófoknak is volt részük, ami miatt komoly per támadt a turóci prépostság és a Szentgyörgyi grófok utódai között.
Az első világháború után, mely 131 emberéletet követelt, Peredet a trianoni békeszerződés értelmében az újonnan létrejött Csehszlovákiához csatolták. A község gazdasági fellendülése, az 1960-as években indul meg. A szarvasmarha tenyésztés mellett beindul a liba export, a gabona és a primőr zöldségek termesztése. A gazdaság fellendülésével nőtt a lakosság életszínvonala, számos középület épül a községben: alapiskola, óvoda, szociális otthon, kultúrház, gyógyszertár, üzletközpont, játszótér ezenkívül új lakónegyedek létesültek.

ELÉRHETŐSÉGEK

Községi Hivatal Tešedíkovo – Pered
Žihárecká 840
925 82 Tešedíkovo

031 77 95 411, 031 77 95 412
Fax: 031 77 95 225
E-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

Polgármester: Mgr. Agócs Kőrösi Ildikó
E-mail: starosta@tesedikovo.sk

A község weboldalának címe: www.tesedikovo.sk
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk