Obec Diakovce 
DIAKOVCE


Obec Diakovce sa nachádza v Podunajskej nížine asi 3 km od okresného mesta Šaža patriacom do Nitrianskeho VÚC. So Šažou je spojená dopravnou komunikáciou a železničnou traou. Významné lokálne spojenie predstavuje komunikácia miestneho významu v smere na Horné Saliby a Galantu a v opačnom smere na Tešedíkovo.
Pre rozvoj územia majú mimoriadny význam geotermálne a liečivé pramene, ktoré sa využívajú na liečebné a rekreačné účely (Piešany, Trenčianske Teplice, Nimnica, Bojnice, Smrdáky, Podhájska, Patince, Štúrovo).
Obec Diakovce vytvára spolu s obcami Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany prirodzený región so spoločnými rozvojovými znakmi. Región obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany je charakteristický bohatosou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdno–klimatickými podmienkami a lokalizačnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. Výborné klimatické podmienky sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období. K najvýznamnejším atraktivitám z hžadiska cestovného ruchu patria geotermálne pramene, chránené prírodné územia, rieky Váh a Malý Dunaj s prírodnými zákutiami a možnosami pre vodnú turistiku. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, požovnícke revíry, možnosti rybolovu, vinohradnícke lokality s vínnymi pivnicami, žudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci, ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia medzinárodného i miestneho charakteru.
História obce Diakovce oslávila v roku 2002 významné výročie – 1000 rokov od svojho založenia. Na území katastra obce sa nachádzalo sídlisko z mladšej doby bronzovej a slovanské sídlisko z čias Vežkej Moravy. Pri ramene, neskôr nazvanom Mŕtve rameno, vznikla obec, ktorá sa pod názvom Vag spomína v roku 1002 v zakladajúcej listine benediktínskeho opátstva na Panónskej hore. Z listiny kráža Ladislava z roku 1090 možno usudzova, že už vtedy bol v obci benediktínsky kláštor, filiálka kláštora na Panónskej hore. V 12. a 13. storočí sa obec striedavo nazývala Vag (Wag) a Sala. Dnešné meno pochádza až z polovice 13. storočia.
K obrazu dediny patrí stará zvonica, kamenný kríž z roku 1883 pri ceste do Tešedíkova, prícestný kríž z roku 1992, starý cintorínsky kríž z roku 1798, socha Sv. Juraja z prelomu 19. a 20. storočia a socha Sv. Trojice pri kostole vysvätená v roku 1905. Z roku 1936 pochádza socha Sv. Jána Nepomuckého od sochára Kolomana Kinga.


KONTAKTY

Obecný úrad Diakovce – Deáki
Hlavná 1
925 81 Diakovce

Telefón: 031 771 20 22

Starosta: Ing. Kristína Jakócsová
E-mail: starosta@diakovce.sk
Webová stránka obce: www.diakovce.sk


DEÁKI


Deáki község a Duna-menti síkságon, Nyitra megyében fekszik, a járási székhelytől, Vágsellyétől mintegy 3 kilométerre. Vágsellyével közút és vasút köti össze. A más irányban Felsőszelivel, Galántával, valamint Pereddel köti össze közút.
A térség fejlesztése szempontjából rendkívüli súllyal bírnak a geotermális és gyógyvízforrások, amelyeket rekreációs és gyógyítási célokra egyaránt kihasználnak. (Pőstyén, Trencsénteplic, Nemőc, Bajmóc, Büdöskő, Bellegszencse, Pat, Párkány)
Deáki a környező községekkel, Pereddel, Zsigárddal, Farkasddal és Negyeddel egy közös kulturális és természeti örökséggel bíró természetes kisrégiót alkot, amelynek éghajlati és talajviszonyai, fekvése nagyon jó idegenforgalmi fejlesztési feltételeket biztosítanak. Elsősorban a nyári időszak nyújt kitűnő lehetőségeket az üdülésre. A legfontosabb látnivalók a turizmus szempontjából a geotermikus források, védett természeti tájak és a Vág valamint a Kisduna természetes ágai lehetőséget nyújtanak a vizi turizmusra. A látogatókat a régióba elsősorban a történelmi látnivalók vonzzák, továbbá a vadászterületek, halászati lehetőségek, szőlészetek, borospincék, népi építészet, valamint egy sor társadalmi-kulturális és sportesemény nemzetközi és helyi jelleggel.
Deáki 2002-ben ünnepelte alapításának 1000. évfordulóját. A község kataszterében már az ifjabb bronzkorban, valamint a Nagy Morva birodalom idején is létezett település. A Vág folyó egyik ága, a később Holtág-nak nevezett meder mellett alapítottak egy községet, amelyről Vag néven már 1002-ben említést tesz a Pannonhalmi Bencés Apátság alapítólevele. László király 1090-ben kelt leveléből arra következtethetünk, hogy abban az időben már bencés kolostor, a Pannonhalmi apátság kihelyezett kolostora állt a faluban. A 12. és a 13. században a települést felváltva Vag (Wag) és Sala néven említik, mai megnevezése a 13. század második felében alakult ki.
A faluképhez hozzátartozik a régi harangláb, a Peredi út mentén 1883-ban felállított kőkereszt, az 1798-ból származó temetői nagykereszt, a 19. és 20. század fordulóján felállított Szent György szobor, a templom mellett álló, 1905-ben felszentelt Szentháromság szobor. A falu határában álló Nepomuki Szent János szobor, King Kálmán alkotása, 1936-ból való.


ELÉRHETŐSÉGEK

Községi Hivatal Diakovce – Deáki
Hlavná 1
925 81 Diakovce

Telefón: 031 771 20 22

Polgármester: Ing. Jakócs Krisztina
E-mail: starosta@diakovce.sk
A község weboldalának címe: www.diakovce.sk
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk