Aktuality
 • Výzva na predkladanie projektov pre obce MAS Dolné Považie - podopatrenie 7.402.08.2021
  MAS Dolné Považie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).
 • Všetky výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu boli vyhlásené!02.07.2021
  Miestna akčná skupina Dolné Považie dňa 02.07.2021 vyhlásila v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie všetky výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

  Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
  Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
  Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
  Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby
  Aktivita: D1 Učebne základných škôl
  Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

  Výzvy nájdete v sekcii našej webstránky: "Projektové výzvy"
 • Nová výzva pre poľnohospodárov na predkladanie projektov06.05.2121
  Je vyhlásená nová výzva na predkladanie projektov určená pre poľnohospodárov z regiónu MAS Dolné Považie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk