Verejné informácie
 • Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190T993 (pdf)
  Predmetom Zmluvy o NFP je podpora na prevádzkové náklady a oživenie (animácia). Dôležitým cieľom animačných aktivít je informovanie potenciálnych záujemcov o možnosti zapojenia sa do spolupráce CLLD formou realizácie projektov zameraných na rozvoj miestnej výroby, služieb alebo zlepšenia úrovne drobnej infraštruktúry. Realizáciou animačných aktivít MAS zabezpečí financovanie propagácie stratégie a informovanosť o území MAS Dolné Považie, organizovanie seminárov, školení, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov.
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.2  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 3.1.1. Bezpečná doprava a kvalitné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov - Opatrenie 7.5 (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 2.1.1. Podpora na obnovu a zachovanie prírodného prostredia a vodných plôch

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • Harmonogram výziev na rok 2019 - PRV  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie.
 • Stratégia CLLD MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente HACS schválená PPA dňa 03.04.2019 (pdf)
  Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou Stratégiou CLLD MAS Dolné Považie. Cieľom stratégie CLLD MAS, ktorá vytyčuje základné smery budúceho vývoja územia je zvýšiť kvalitu života ľudí, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast založený na miestnych potrebách. Cieľom projektu je zabezpečiť realiáciu rozvojových aktivít potrebných k účinnej implementácii Stratégie, realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov pre žiadateľov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami. Dňa 03.04.2019 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrou schválená aktualizácia Stratégie CLLD MAS Dolné Považie.

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk