Verejné informácie
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.2 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.2 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=1722686d-28ed-4c9b-8f16-8da6b801f959
 • Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja získaná pre rozvoj nášho región!  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport získala dotáciu vo výške 32 239,20 € z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 9/2018.
 • Usmerenie PPA - COVID 19 (pdf)
  Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.
 • Zmluva s NSK o poskytnutí dotácie  (pdf)
  Zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade s platným VZN č. 2/207 o poskytnutí dotácií z rozpočtu NSK - Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č.9/2018.
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie na rok 2020 z Programu rozvoja vidieka  (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=d31088b9-5329-4f96-b2e4-991cac212ff1

  a "Harmonogram výziev Dolné Považie 6.4 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na:
  https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b14f39c9-2357-4474-be3f-55f666f0a788
 • Výzva 06 na výber odborných hodnotiteľov - podopatrenie 7.4  (docx)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Názov opatrenia stratégie CLLD: Opatrenie 2.2.3. Podpora obnovy / zachovanie tradícií a tradičnej produkcie

  Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
  vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
 • Harmonogram výziev MAS Dolné Považie 7.2 - verzia 2 (pdf)
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 7.2 - verzia 2". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=1722686d-28ed-4c9b-8f16-8da6b801f959

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk