Obec Neded 
NEDED


Obec Neded má výbornú geografickú polohu. Vedie tadiaž štátna cesta, úrodné polia, aj tok rieky Váh pozdĺž celej obce. Rozloha obce je 3601 ha a počet obyvatežov v obci je 3 244.
Obec Neded vznikla v roku 1111 na južnom Slovensku, 80km od Bratislavy, na dolnom toku Váhu medzi mestami Šažou a Kolárovom. Legenda hovorí, že obyvatelia obce sa zaoberali rybolovom a chovom hospodárskych zvierat a v zimných mesiacoch tkáčstvom a pletiarstvom. Z ulovených rýb a natkaného plátna museli jednu štvrtinu odovzda zemepánovi, z čoho vznikla aj prezývka, ktorá je v názve obce.
V čase tatársko - tureckého pustošenia sa veža žudí usídžovalo aj v tejto obci. V roku 1 710 postihla obec morová epidémia. V 18. stor. sa postupne stavali kostoly, a obyvatelia sa začali zameriava na rozvoj požnohospodárskej výroby.
Obec Neded každoročne usporadúva nededské dni v mesiaci august - september. Medzi ďalšie podujatia, patria hody, ochutnávka vín, rybárske preteky a požovačky.
V obci sa nachádzajú tri kostoly a jedna modlitebňa. Najstarší kostol je rímsko-katolícky, potom kostol reformovanej kresanskej cirkvi, a najmladším je kostol evanjelickej cirkvi. Baptistická cirkev má v obci modlitebňu. Kostoly sa udržiavajú, čoho dôkazom je aj ich terajšia podoba.
V obci je základná škola Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským a základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 1. - 4. ročník. Tieto školy sídlia v jednej budove, ktorá slúži svojmu účelu od roku 1961. Pri škole je vybudovaná telocvičňa a jedáleň. Svoje zastúpenie tu má aj materská škola, ktorá slúži pre deti predškolského veku.
V Šport centre majú návštevníci možnos športového vyžitia. Sú tu zariadenia na viacero druhov cvičení (dýchacie, svalové, kondičné atď.). V zimných mesiacoch sa cvičí erobik. Okrem toho je k dispozícii biliard i stolný tenis. V areály šport centra je aj tenisové ihrisko. Okrem toho je v obci športový štadión, ktorý je využívaný hlavne miestnym futbalovým oddielom. Nakožko obec leží v blízkosti rieky Váh, obyvatežstvo sa zaoberá aj rybolovom a nie je im cudzie ani požovníctvo. V obci sa nachádza pekný požovný revír, ktorý je vzorne udržiavaný.

KONTAKTY

Obecný úrad Neded - Negyed
Neded č. 844
925 85 Neded

Telefón: 031/779 4133
Fax: 031/779 4001
E-mail: obecneded@stonline.sk

Starosta: JUDr. Henrieta Selmecziová
Webová stránka obce: www.neded.sk

NEGYED


Negyed községnek kiváló a földrajzi elhelyezkedése. Állami út, termékeny mezők, és a Vág folyó áramlik a falun keresztül. A község 3601 hektár területen helyezkedik el, a lakosságának száma 3244. Polgármester: Ing. Stephen Jancsó
Az első írásos emlék Negyedről 1111-ből maradt ránk. A Zobor hegyi apátság oklevelében Neget, Niget néven szerepelünk. Falunk megnevezéséről a következő legendákat jegyezték fel. Az őslakosok halászattal foglalkoztak, télen fontak, szőttek, s a kifogott halak egynegyedét le kellett adni a földesúrnak, de ugyanúgy a megszőtt vászonból is. Ezáltal lettünk negyedesek. Azonban a legvalószínűbb, hogy a Hont-Pázmány nemzetség egyik leszármazottja hatalmas vagyonának egynegyed részét a zobori apátságnak adományozta, s ezt a vagyonrészt kezdték Nigetnek nevezni, amiből kialakult a mai Negyed falunév.
Negyedre a XIV. – XV. században délről a törökök által űzött telepesek jöttek, hogy megbújjanak a mocsaras, nádas gyéren lakott településen.
1710-ben a község lakosait pestis járvány tizedelte. A 18. századtól fokozatosan épültek a templomok és a lakosság a mezőgazdasági termelés fejlesztésével kezdett el foglalkozni.
Negyed község minden év augusztusában megrendezi a Negyedi napokat. További rendezvények: borkóstoló, horgászverseny, vadászatok és búcsú.
Falunkban három templom is található és egy imaház. A legöregebbnek kétségkívül a katolikus templom mondható, amely 1780–ban épült klasszicista stílusban. Az egyhajós templomban 3 oltár található. Időben ezt követi a református templom, amely 1937–ben épült föl 4 haranggal és egy hatalmas 20 regiszteres orgonával. Az evangélikus templomot 1969-ben építették, a felszentelésére csak 1972-ben került sor. A kis számban levő baptista hívek számára a baptista imaház ad lehetőséget hitük gyakorlására.
A községben két alapiskola is megtalálható, mégpedig a Pongrácz Ágoston magyar tanítási nyelvű alapiskola és a szlovák tanítási nyelvű kisiskola. Mindkét alapiskola az 1961- ben oktatás céljára épített épületében található. Az iskolához tartozik egy jól felszerelt tornaterem és az iskolai étkezde is. A legapróbbak részére óvoda üzemel ebédlővel egybekötve magyar és szlovák anyanyelvű gyermekek részére egyaránt.
A sportolni vágyóknak a sportcentrum kínál sportlehetőséget. Található itt tornaterem teljes felszereléssel izomerősítő gyakorlatok végzésére, lehetőség van asztaliteniszre, továbbá teniszpálya is van a sportcentrum területén. További sportlehetőséget kínál a helyi futballpálya, ahol a helyi futballcsapatok tartják edzéseiket, és játszzák bajnoki mérkőzéseiket nagy sikerekkel. Mivel Negyed község a Vág folyó mellett terül el, sokak hobbijává vált a horgászás. Szép eredményekkel büszkélkedhetnek a helyi vadászok is, akik leginkább nyulakra, fácánokra és őzekre vadásznak.

ELÉRHETŐSÉGEK

Községi Hivatal Neded - Negyed
Neded č. 844
925 85 Neded

Telefon: 031/779 4133
Fax: 031/779 4001
E-mail: obecneded@stonline.sk

Polgármester: JUDr. Selmeczi Henrieta
A község weboldalának címe: www.neded.sk
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk