Obec Žihárec 
ŽIHÁREC


Obec s 1600 obyvatežmi leží v Podunajskej nížine neďaleko rieky Váh 12 km od mesta Šaža. Chotár obce sa nachádza na nízkom a širokom pravo brežnom vale rieky Váh v nadmorskej výške 111-112 m. Východná čas rovinného chotára je na nive Váhu, západná na vale s mnohými mŕtvymi ramenami, ktoré s pobrežnými lesíkmi vytvárajú nejedno romantické zákutie.
Prvá písomná zmienka o obci Žihárec pochádza z roku 1113. V jednej listine zoborského opátstva spomenuli obec Žihárec. Obec je kolískou Žihareckého rodu, ktorému ju venoval panovník Karol Róbert. Tento rod v polovici 16. storočia prišiel o svoje majetky, pretože už v roku 1553 sa dedina uvádza ako súčas vlastníctva ostrihomského biskupstva. Miestom kde sa obec prvotne nachádzala je tzv. "dedinská medza", tak ako to naznačuje už pomenovanie "medza", avšak táto pôvodná lokácia sa stala obeou tureckej nadvlády.
Napriek rovinatej oblasti dodalo kraju romantickú tajomnos mŕtve rameno Váhu, ktorého močariská boli podža legendy častým útočiskom prenasledovaných. Neskrotná rieka však spôsobila aj veža škôd, napríklad v roku 1813 vo forme povodne.
Za záplavou z roku 1813 nasledovali ďalšie: 1825, 1829, 1852, 1853, 1876, 1888, 1894. Tieto našastie nespôsobili vežké škody. Obec dobre profitovala z požnohospodárstva, ku koncu 19. storočia bývalo priamo v dedine niekožko tunajších vežkostatkárov. Mížnikom sa stalo odovzdanie železničnej trate Šaža - Neded, bolo to 17.-teho októbra 1909. Jednokožajka mala v Žihárci dve zastávky, malú a vežkú stanicu. I. svetová vojna znova pribrzdila rozvoj, zanechala za sebou utrpenie, biedu a smútok. Na bitevných poliach zahynulo 81 Žihárčanov. Zvíazila však vola ži. Obec sa pomerne skoro, okolo roku 1915, stala členom spotrebného družstva Hanza. Taktiež v roku 1925 bolo v Žihárci postavené prvé otočné javisko na Slovensku. Neskôr vystupovali žiháreckí ochotníci aj v Bratislave. Kvôli otočnému javisku nazývali Žihárec "malá Viedeň".
Na prelome tisícročí prešla obec obdivuhodnou cestou rozmachu. Boli postavené nájomné byty, kultúrne stredisko, amfiteáter, telocvičňa, bola obnovená škola, interiér a exteriér katolíckeho, evanjelického aj reformovaného kostola, prebehla výstavba ciest, pomníkov, autobusových zastávok. Vchod do cintorína zdobia krásne maďarské brány.
Žihárec má niekožko významných rodákov, medzi nimi sa vynímajú: farár-učitež László Erdély /1868-1947/, člen maďarskej Akadémie vied, rektor univerzity v Debrecíne, autor viacerých kníh a nedávno zosnulý Attila Kaszás, herec, ktorého rodný dom dnes slúži ako pamätný.

KONTAKTY

Obecný úrad Žihárec - Zsigárd
Žihárec č. 599
925 83 Žihárec

Telefón: 031/779 8201
Fax: 031 / 702 07 58
E-mail: obecziharec@mail.t-com.sk

Starosta: Alajos Baranyay


ZSIGÁRD


Zsigárd, az 1600 lakosú település a Dunamenti síkságon terül el a Vág folyó közelében, Vágsellyétől 12 km távolságban. A település határa a Vág folyó alacsony és széles jobboldali völgyében 111-112 m tengerszint feletti magasságban található. A sík határ keleti része a Vág folyó mentén szántóföld, a nyugati felén sok apró holtágat találunk, amelyek a part menti erdőkkel romantikus hátteret alkotnak. A határ erdők nélküli földje rét, szántó és Fekete föld.
Az első írásos emlék Zsigárdról 1113-ból származik. A zoborhegyi apátság egyik oklevelében tesznek említést a faluról. A falu a Zsigárdy nemzetség bölcsője, amely adományba kapta Károly Róbert uralkodótól ám ők a 16. század első felében elveszítik birtokukat, ugyanis 1553-ban a településről már mint az esztergomi érsekség portájáról találunk feljegyzést. A község eredeti helye a mai Faluhely dűlő volt, mint ahogy a dűlő elnevezése is árulkodik erről, de ez a település a törökvilág áldozata lett.
A lakosság mezőgazdasággal, állatkereskedéssel, szállítással foglalkozott. A síkság ellenére a falut vadregényessé tette a Vág folyó holt ága, amely mocsaras területeket hozott létre és a legenda szerint gyakran jelentett menedéket az üldözötteknek. Viszont a zabolázatlan folyó károkat is okozott, pl. 1813-ban árvíz formájában.
Az 1813-as árvizet újabbak követték: 1825, 1829, 1852, 1853, 1876, 1888, 1894. Ezek szerencsére nem okoztak nagyobb károkat. A település jól profitált a mezőgazdaságból, a 19. század vége felé több helyi nagybirtokos élt a községben. Mérföldkő volt a Vágsellye - Negyed vasútvonal átadása 1909. október 17-én. A ,, Csángónak" Zsigárdon két állomása is volt a kis- és nagyállomás. Az I. világháború ismét visszafogta a fejlődést, szenvedést, nyomort és gyászt hagyva maga után. 81 zsigárdi esett el a harctereken. Győzött azonban az élni akarás. A település viszonylag korán, 1925 táján a Hanza fogyasztási szövetkezet tagja lett. Ugyancsak 1925-ben, Szlovákiában elsőként Zsigárdon épült forgó színpad. Később a zsigárdi amatőr színészek Pozsonyban is felléptek. Forgó színpada miatt Zsigárdot " kis Bécsnek" nevezték.
Az ezredforduló előtt és után a község látványos fejlődésen ment keresztül. Bérlakások, kulturális központ, szabadtéri színpad, tornaterem épült, megújult az iskola, kultúrház a katolikus, református, evangélikus templom épülete kívül és belül, - utak, emlékművek, buszmegállók épültek. A temető bejáratát gyönyörű magyar kapuk ékesítik.
Zsigárdnak több neves szülötte van, közülük is kiemelkedik Erdélyi László/1868-1947/ pap-tanító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a debreceni egyetem rektora, több könyv szerzője és a nemrég elhunyt Kaszás Attila, színművész, akinek szülőháza ma tájházként szolgál.


ELÉRHETŐSÉGEK

Községi Hivatal Žihárec - Zsigárd
Žihárec č. 599
925 83 Žihárec

Telefon: 031/779 8201
Fax: 031 / 702 07 58
E-mail: obecziharec@mail.t-com.sk

Polgármester: Baranyay Alajos
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk