Oznam o podpísaní zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom   
Miestna akčná skupina Dolné Považie (MAS Dolné Považie) oznamuje, že ku dňu 01.10.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolné Považie a Nitrianskym samsoprávnym krajom.

Zmluvu nájdete v časti Verejné informácie.
Predmetom Zmluvy o poskytnutí dotácie je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní dotácie zo strany poskytovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja konečnému prijímateľovi, Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platným VZN č. 2/207 o poskytnutí dotácií z rozpočtu NSK - Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č.9/2018.

Zmluva o poskytnutí dotácie sa nachádza v časti Verejné informácie.
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk