Oznámemie o zmene výziev pre podopatrenia 7.2, 7.5 a 7.4 24.09.2020 
Aktualizácia výziev v zmysle Pručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER verzia 1.3
V dôsledku aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER na verziu 1.3 zo strany PPA aktualizované Výzvy MAS_096/7.2/3, MAS_096/7.5/3 a MAS_096/7.4/1. Aktualizované výzvy nájdete v časti Projektové výzvy.
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk