Aktuality
 • Oznámenie o aktualizácii výzvy12.10.2020
  Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_096/7.5/3 na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 7.5 bola dňa 12.10.2020 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

  Dátum uzatvorenia výzvy: 13.11.2020
 • Oznam o podpísaní zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom
  Miestna akčná skupina Dolné Považie (MAS Dolné Považie) oznamuje, že ku dňu 01.10.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolné Považie a Nitrianskym samsoprávnym krajom.

  Zmluvu nájdete v časti Verejné informácie.
 • Oznámemie o zmene výziev pre podopatrenia 7.2, 7.5 a 7.424.09.2020
  Aktualizácia výziev v zmysle Pručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER verzia 1.3
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk